Finansiell information

En kraftig tillväxt i kombination med en företagskultur präglad av entreprenörsanda ställer krav på ordning och reda. Allras finansiella utveckling redovisas i kapitaltäckningsrapporter och årsredovisning.

Läs Allras senaste årsredovisning
Läs Allras senaste kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering ska ovanstående information lämnas varje kvartal och finnas tillgänglig på www.allra.se.

Beräkningen av kapitalkrav är utförd i enlighet med Kapitaltäckningsförordningen (EU) nr 575/2013. (CRR), direktivet 2013/36/EU (CRD IV) samt FFFS 2014:12.

Hantering av olika former av risk är en integrerad del av verksamheten i Allra. I årsredovisningen framgår en utförligare beskrivning av bolagets risker och riskhantering. Bolaget bedömer att några väsentliga förändringar inte har skett sedan årsskiftet.