Legal information

Personuppgifter

Allmänt om Allras behandling av personuppgifter
För Allra är korrekt behandling av uppgifter om kunder en prioriterad fråga. Vid behandling av personuppgifter följer Allra personuppgiftslagen (1998:204). Allra lagrar uppgifter om kunder som lämnas genom kundansökan, lämnas i andra kontakter med företaget och insamlas från eller samkörs med andra register, t.ex. PAR.

Personuppgifter behandlas såväl manuellt som av datorer. Personuppgifter insamlas och registreras för Allras verksamhetsbehov, för att kunna tillhandahålla webbplatsen, för att kunna adressera information till kunden om Allras verksamhet, för att kunna administrera och utveckla webbplatsen, för att kunna göra personliga anpassningar av webbplatsen, för att kunna göra kundanalyser samt i marknadsförings-, metodutvecklings- och affärsutvecklingssyften.

Allra anlitar underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner, som t.ex. marknadsföring och tekniska tjänster för webbplatsen. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Allra. Allra behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och Allras underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Allra. Underleverantörer har inte rätt att spara personuppgifter och har inte rätt att använda dem på något annat sätt än att fullfölja sitt uppdrag för Allra.

Som kund samtycker du till att personuppgifter lagras och används för de syften som anges ovan och även att personuppgifter kan överflyttas till företag och organisationer, inom såväl som utanför EU.

Allra är personuppgiftsansvarig. Alla vars personuppgifter är registrerade av Allra har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära besked om vilka personuppgifter som behandlas. Den som är registrerad har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter korrigeras samt att anmäla att personuppgifterna inte får användas för direkt marknadsföring.

Du har rätt att inge klagomål angående Allras behandling av personuppgifter till Datainspektionen.

Behandling av personuppgifter vid användning av Allras kundtjänstchatt
I utbildningssyfte, för att säkra kvalité samt av IT-säkerhetsskäl sparas innehållet i chatten, tidpunkt och IP-adress i 30 dagar och raderas sedan. Under tiden som personuppgifter sparas kan de komma att behandlas av Allra Försäkring AB samt av leverantören av chattverktyget, ImBox Sweden AB, på Allras uppdrag. Allra ombesörjer chatten vad avser frågor om systerbolagen Allra Pension AB:s och Allra Finans AB:s produkter och tjänster.

I chatten hanteras enbart generella frågor om produkt- och tjänsteutbud och därför efterfrågas inte dina personuppgifter och du bör inte lämna någon information i chatten som är känslig eller privat. Av denna anledning hanteras inte ärenden gällande nyteckning, förändring eller avslut av produkt eller tjänst i chatten.

Vill du bli kontaktad måste du lämna namn och telefonnummer, men vill du inte lämna sådan information i chatten, eller låta Allra behandla innehållet i chatten, tidpunkt samt IP-adress i 30 dagar, är du varmt välkommen att istället ringa kundtjänst på telefon 0771-174 174.

Riskinformation

Det är viktigt att du som kund är införstådd med följande:

 • Att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk.

 • Att du som kund själv noga måste sätta dig in i våra avtalsvillkor bl.a. för handel med finansiella instrument samt övrig information om aktuella finansiella instrument, dess egenskaper och risker.

 • Att det vid handel med finansiella instrument är viktigt att kontrollera avräkningsnota och annan rapportering avseende dina placeringar samt omgående reklamera fel.

 • Att det är viktigt att fortlöpande bevaka värdeförändringar på innehav av och positioner i finansiella instrument.

 • Att du som kund själv måste initiera de åtgärder som erfordras för att minska risken för förluster på dina placeringar eller andra positioner.

 • Att det kapital som du placerar både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Har du frågor om vad risk innebär? Kontakta våra rådgivare för mer information, 0771-174 174

MiFid

Den 1 november 2007 infördes gemensamma regler för värdepappershandel för alla medlemsländer i Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (EES), främst i syfte att förenkla sparmöjligheter för privatpersoner och att samtidigt stärka det allmänna skyddet för sparare.

Bakgrunden till de nya reglerna var ett EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). Genom införandet av de nya reglerna ska konkurrensen på den europeiska värdepappersmarknaden öka, skyddet för alla som placerar i värdepapper eller får råd gällande placeringar stärkas, samtidigt som det ska bli enklare för alla att handla värdepapper över nationsgränserna.

Införandet av lagreglerna leder till att i stort sett alla kunder kommer att få mer detaljerad information om finansiella produkter och tjänster, vilket i sin tur ska leda till bättre investeringsval, en grundligare och mer noggrann utformning av finansiella aktiviteter och en högre grad av kundskydd.

MiFID delar in alla kunder i tre kategorier med olika starkt kundskydd – professionella investerare (finansiella institut, stora företag m fl), jämbördig part (banker, myndighet m fl) och icke-professionella kunder (privatpersoner och de flesta företag). Indelningen utgår bl a från finansiell erfarenhet och kunskap, risktolerans och investeringsstrategi hos kunden. Lagen kräver dessutom att ett värdepappersbolag ska säkerställa att all information – riktad mot kunder och potentiella kunder – är rättvis, tydlig och icke missvisande, samt att det tydligt kan identifieras vad som är marknadsföringsmaterial.

Samtliga Allra kunder klassificeras som ”icke-professionella kunder” och har den högsta skyddsgraden, vilket innebär bl.a. att:

 • Allra måste försäkra sig om att kund förstår risken med en viss placering

 • Kund ska ha tillgång till information om hur affärer genomförs, t ex rörande kostnad och kurs för transaktioner

 • Allra måste inhämta den information som behövs för att kunna ge rätt råd vid rådgivning, köp och försäljning

 • Order måste utföras rättvis, korrekt och utifrån kunds bästa

 • Rutiner för att ta hand om eventuella intressekonflikter ska finnas

Du som kund märker av dessa förändringar genom att fler frågor kommer att ställas till dig än tidigare, vid bl a rådgivning och att du, i samband med detta, kommer att få mer information om finansiella produkter och tjänster. Syftet med detta är att säkerställa att du har tillräcklig kunskap och information för att förstå de risker som är förknippade med föreslagna placeringar.

Tillstånd


Allra Försäkring AB

Allra Försäkring AB, org nr 556934-3717, har rätt att bedriva försäkringsförmedling enligt tillstånd från Finansinspektionen.

Bolaget har tillstånd att förmedla försäkringar i följande klasser:

 • Ia) Livförsäkring (direkt)

 • Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)

 • Olycksfall (direkt)

 • 2. Sjukdom (direkt)

 • 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)


Kontaktuppgifter till Finansinspektionen:

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Ersättningssystem

Styrelsen för Allra fastställer årligen bolagets ersättningspolicy som utgår från Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:1) om ersättningssystem.

Policyn omfattar följande områden:

 • Inledning

 • Policyns målgrupp

 • Analys av risker

 • Styrning och kontroll

 • Ersättningens struktur

 • Offentliggörande

Ersättningspolicyn syftar till att ange grunder och principer för ett sunt ersättningssystem som skapar incitament för de anställda, är förenligt med och främjar en sund och effektiv riskhantering, motverkar ett överdrivet risktagande och främjar ett långsiktigt positivt resultat för Bolaget.

Ersättningspolicyn ska gälla för samtliga anställda inom bolaget.

Verkställande direktör, vice verkställande direktör, chef för kapitalförvaltningen, CFO och bolagets försäljningschef är i en sådan position att de var och en av dem väsentligen kan påverka företagets risknivå och ska därför ingå i kretsen av särskilt reglerad personal.

Det åligger styrelsens ordförande att årligen utföra en oberoende bedömning av bolagets ersättningspolicy och ersättningssystem.

Ersättningsmodeller som kan förekomma i bolaget ska ha en lämplig balans mellan fasta och rörliga delar. Ersättningen till anställda ska vara konkurrenskraftig och baseras på individuella befattningshavares ansvar och prestation. Som rörlig ersättning räknas inte provisionsbaserad lön som är utan koppling till framtida riskåtaganden.

Bolaget redovisar i förekommande fall information om ersättningspolicyn och företagets ersättningar i årsredovisningen och på bolagets hemsida.

Det åligger styrelsens ordförande att årligen utföra en oberoende bedömning av bolagets ersättningspolicy och ersättningssystem.

Ersättningsmodeller som kan förekomma i bolaget ska ha en lämplig balans mellan fasta och rörliga delar. Ersättningen till anställda ska vara konkurrenskraftig och baseras på individuella befattningshavares ansvar och prestation. Som rörlig ersättning räknas inte provisionsbaserad lön som är utan koppling till framtida riskåtaganden.

Styrelsen har beslutat att bolagets anställda inte ska erhålla rörlig ersättning, dvs. ersättning som på förhand inte är fastställd till belopp eller storlek. Bolaget har därför inte upprättat särskilda regler avseende uppskjutande av del av rörlig ersättning eller bortfall av rörlig ersättning.

Bolaget redovisar i förekommande fall information om ersättningspolicyn och företagets ersättningar i årsredovisningen och på bolagets hemsida.

Rörlig ersättning 2015
Rörlig ersättning 2014
Rörlig ersättning 2013
Rörlig ersättning 2012

Pension och Fonder - Under avvecklande

Ålandsbanken tar över Allras fonder inom PPM-systemet

Efter en överenskommelse med Ålandsbanken övergår Allras fonder inom PPM-systemet till Ålandsbanken Fondbolag. Flytten sker automatiskt under sommaren 2017. Som sparare kan du sedan välja att vara kvar hos Ålandsbanken eller fritt välja någon annan fond.