Legal information

Tillstånd


Allra Försäkring AB

Allra Försäkring AB, org nr 556934-3717, har rätt att bedriva försäkringsförmedling enligt tillstånd från Finansinspektionen.

Bolaget har tillstånd att förmedla försäkringar i följande klasser:

 • Ia) Livförsäkring (direkt)

 • Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)

 • Olycksfall (direkt)

 • 2. Sjukdom (direkt)

 • 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)


Kontaktuppgifter till Finansinspektionen:

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Ersättningssystem

Styrelsen för Allra fastställer årligen bolagets ersättningspolicy som utgår från Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:1) om ersättningssystem.

Policyn omfattar följande områden:

 • Inledning

 • Policyns målgrupp

 • Analys av risker

 • Styrning och kontroll

 • Ersättningens struktur

 • Offentliggörande

Ersättningspolicyn syftar till att ange grunder och principer för ett sunt ersättningssystem som skapar incitament för de anställda, är förenligt med och främjar en sund och effektiv riskhantering, motverkar ett överdrivet risktagande och främjar ett långsiktigt positivt resultat för Bolaget.

Ersättningspolicyn ska gälla för samtliga anställda inom bolaget.

Verkställande direktör, vice verkställande direktör, chef för kapitalförvaltningen, CFO och bolagets försäljningschef är i en sådan position att de var och en av dem väsentligen kan påverka företagets risknivå och ska därför ingå i kretsen av särskilt reglerad personal.

Det åligger styrelsens ordförande att årligen utföra en oberoende bedömning av bolagets ersättningspolicy och ersättningssystem.

Ersättningsmodeller som kan förekomma i bolaget ska ha en lämplig balans mellan fasta och rörliga delar. Ersättningen till anställda ska vara konkurrenskraftig och baseras på individuella befattningshavares ansvar och prestation. Som rörlig ersättning räknas inte provisionsbaserad lön som är utan koppling till framtida riskåtaganden.

Bolaget redovisar i förekommande fall information om ersättningspolicyn och företagets ersättningar i årsredovisningen och på bolagets hemsida.

Det åligger styrelsens ordförande att årligen utföra en oberoende bedömning av bolagets ersättningspolicy och ersättningssystem.

Ersättningsmodeller som kan förekomma i bolaget ska ha en lämplig balans mellan fasta och rörliga delar. Ersättningen till anställda ska vara konkurrenskraftig och baseras på individuella befattningshavares ansvar och prestation. Som rörlig ersättning räknas inte provisionsbaserad lön som är utan koppling till framtida riskåtaganden.

Styrelsen har beslutat att bolagets anställda inte ska erhålla rörlig ersättning, dvs. ersättning som på förhand inte är fastställd till belopp eller storlek. Bolaget har därför inte upprättat särskilda regler avseende uppskjutande av del av rörlig ersättning eller bortfall av rörlig ersättning.

Bolaget redovisar i förekommande fall information om ersättningspolicyn och företagets ersättningar i årsredovisningen och på bolagets hemsida.

Rörlig ersättning 2015
Rörlig ersättning 2014
Rörlig ersättning 2013
Rörlig ersättning 2012

Pension och Fonder - Under avvecklande

Ålandsbanken tar över Allras fonder inom PPM-systemet

Efter en överenskommelse med Ålandsbanken övergår Allras fonder inom PPM-systemet till Ålandsbanken Fondbolag. Flytten sker automatiskt under sommaren 2017. Som sparare kan du sedan välja att vara kvar hos Ålandsbanken eller fritt välja någon annan fond.