Behandling av personuppgifter

Försäkringsgivaren kommer att behandla försäkrades personuppgifter, vilket kan komma att innefatta uppgifter om den försäkrades hälsa, i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) ("PuL"). Syftet med behandlingen är fullgörandet av de avtalsenliga åtagandena mot försäkrad. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalys, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering, marknadsföring och service i övrigt. Personuppgifterna kan komma behandlas av andra bolag som försäkringsgivaren samarbetar med för utförandet av det uppdrag försäkringsgivaren har från försäkringstagaren. Har försäkrad några frågor om detta går det bra att kontakta försäkringsgivarens personuppgiftsombud på personuppgiftsombud@amtrustgroup.com. Enligt PuL har försäkrad rätt att begära information om samt rättelse av de personuppgifter som behandlas. Försäkrad kan därför kostnadsfritt ta del av de registrerade uppgifterna en gång per år. Sådan begäran framställs till personuppgiftsombudet på adress som framgår nedan och ska vara undertecknad av den sökande. Önskar försäkrad begära rättelse av felaktig personuppgift, vänligen kontakta personuppgiftsombudet.